Zakelijke algemene voorwaarden


Zakelijke Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. JorPhone: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemer aanbiedt;
2. Afnemer: de (rechts)persoon die gebruik maakt van de diensten of producten van JorPhone;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door JorPhone georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Diensten : De uitgevoerde werkzaamheden zoals maar niet uitsluitend het repareren van producten.
5. Producten: De door de afnemer afgegeven apparatuur voor reparatie of de aangeschafte apparatuur in de fysieke of online winkel.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van JorPhone
JorPhone is tezamen met de handelsnaam JorShop KVK geregistreerd onder nummer 65413652. JorPhone is gevestigd op de Volger 20b, (1483GA) te De Rijp. Wij zijn telefonisch te bereiken via 0299 – 39 71 49 of via de e-mail info@jorphone.nl.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JorPhone en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen JorPhone en afnemer.
2. Deze alegmene voorwaarden zijn van toepassing op alle afnemers van JorPhone.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Alle door JorPhone gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, zijn aan wijzigingen onderhevig, en zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

 1. Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door JorPhone met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.
 2. JorPhone behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren of betaling vooraf te verlangen.
 3. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.
2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en deze in de originele gesealde verpakking laten. Expliciet bij nieuwe iPhones, iPads of MacBooks geldt dat deze niet geopend mogen zijn, en de doos zich nog bevindt in de originele seal. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – in de originele staat en in originele verpakking aan JorPhone retourneren, conform de door JorPhone verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Indien er door omstandigheden tijde van het tot stand komen van de reparatie een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht. Dan is JorPhone gerechtigd de reeds gemaakte kosten aan de Klant in rekening te brengen. De klant kan de nog niet uitgevoerde werkzaamheden wel annuleren. Klant is gehouden de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden van JorPhone aan hun Product te vergoeden.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht bij een aankoop, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht bij een reparatie, komen ten hoogste de kosten van de reeds gemaakte reparatiekosten.
2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal JorPhone dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten of diensten:
• die door JorPhone tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die op maat zijn samengesteld voor de afnemer, zoals een MacBook met extra werkgeheugen die speciaal bij Apple besteld dient te worden.
• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop JorPhone geen invloed heeft;

Artikel 9 – Het defect
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die op het reparatieformulier of bij de balie zijn omschreven door de klant.
2. Alleen het defect/klacht wordt gerepareerd, overige gebreken of stof wordt niet verwijderd of gerepareerd.
3. Bij meerwerk wordt dit op voorhand met de afnemer overlegd, alvorens er wordt overgegaan op reparatie.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. Verkoop; Op de refurbished artikelen die JorPhone verkoopt zit een garantietermijn van 1 jaar, daarbij hanteert JorPhone de garantievoorwaarden zoals Apple deze bij alle producten levert. Bij de nieuwe toestellen geldt een garantie van 2 jaar.
4. Verder vervalt de garantie bij het openen van het toestel door klant of derden na de reparatie of verkoopdatum.
5. Na reparatie door JorPhone heeft de klant zes (6) maanden garantie op het gerepareerde Product en de bij reparatie gemonteerde onderdelen. Deze garantie geldt niet voor barsten in het glas of lcd, valschade of waterschade.
6. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
7.  Garantie op de vervangende onderdelen vervalt bij het constateren van val,- en of vochtschade, ook wanneer het toestel van de klant is geopende door de klant of een derde partij vervalt de garantie.

 1.  Telefoons die door fabrikant waterdicht worden geproduceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Na een reparatie is JorPhone niet aansprakelijk voor de waterdichtheid van een toestel.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Indien JorPhone door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is JorPhone gerechtigd naar eigen keuze en inzicht, zonder voorafgaande verwittiging of rechterlijke tussenkomst, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. JorPhone: (1) de uitvoering van haar verplichtingen opschorten; (2) de overeenkomst ontbinden; en/of (3) de afnemer uitnodigen om de uitvoering van de overeenkomst te heronderhandelen.
 2. Het niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst door overmacht kan geen gevolgen voor het recht van JorPhone op betaling door de afnemer voor reeds door JorPhone verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmacht-situatie.
 3. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor JorPhone tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, waaronder maar niet beperkt tot staking, oorlog, ziekte of ongevallen, terroristische aanslagen, bijzondere weersomstandigheden, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, en tekortkomingen door toeleveranciers van JorPhone, waardoor JorPhone haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.


Artikel 12 – Services

JorPhone hanteert verschillende soorten services,

 1. Reparatie bij JorPhone

Op afspraak kunt u bijna iedere dag bij ons terecht voor de reparatie van uw smarpthone/ tablet / Mac. De reparatie zal meteen uitgevoerd worden. U heeft de mogelijkheid om hierop te wachten of het device op een later tijdstip op te halen. De meeste reparaties worden binnen 30 minuten uitgevoerd per reparatie.

 1. Opsturen per post

Bij JorPhone is er de mogelijkheid om uw Apple Devices op te sturen. Dit gaat volgens een stappenplan, deze wordt op de website weergeven. https://www.jorphone.nl/toestel-opsturen.html. Dit is een veilige manier, dit doen wij al jaren zonder enig probleem.

Voor deze service wordt er €10,- verzendkosten berekend. Gemiddeld zullen de toestel(len) na 3-4 werkdagen weer retour worden ontvangen.

kosten voor deze service.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
Reparatie
1. Afnemers met een afspraak gaan voor op afnemers zonder afspraak.
2.Bij afgifte van het Product vraagt JorPhone om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om JorPhone gebruik te laten maken van deze code om functies te testen. De klant is niet verplicht om de toegangscode af te geven om zijn of haar toestel te laten repareren.
3. JorPhone probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van Originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.
4 JorPhone heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar diensten.
5 JorPhone probeert smartphone en tablet reparaties binnen een uur uit te voeren. Bij Mac en PC reparaties probeert JorPhone binnen 3 – 5 werkdagen de reparaties uit te voeren.
6 Indien het Product niet binnen een week wordt opgehaald wordt de ondernemer hier op geattendeerd. Als het Product na 60 dagen nog niet is opgehaald gaat het eigendom over op JorPhone.
7. JorPhone is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

Verkoop

8 Alle door JorPhone genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bij JorPhone bekend waren. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum verlaat.

 1. In geval van overschrijding van deze termijn(en), zullen JorPhone en de afnemer een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.
 2. Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de (adres)gegevens.
 3. Wijziging hiervan dienen onmiddellijk te worden doorgegeven aan JorPhone.

12.De retourkosten zijn ten alle tijden voor de afnemer.

 1. JorPhone en handelend in de naam JorShop zullen de producten ten alle tijden verzekerd verzenden.

Artikel 14 – Geheimhouding
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie.

Artikel 15 – Betaling
De betaling kan cash, via de pin automaat of op rekening  (alleen voor rechtspersonen) voldaan worden door de afnemer.

 1. De betaling dient 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden indien anders afgesproken. Op iedere factuur worden de betalingsgegevens vermeld.
  2. Na iedere reparatie of uitlevering van bestelling wordt er digitaal een factuur verzonden naar het email adres van de betreffende contactpersoon. De factuur kunt u online bekijken, downloaden en printen. Op de factuur wordt het BTW verrekende bedrag vermeld.
  3. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en is JorPhone, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan JorPhone verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 340,-. De in de boeken van JorPhone voor voornoemde kosten opgenomen bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop daarvan.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. JorPhone beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij JorPhone, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij JorPhone ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door JorPhone binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Privacy
1 JorPhone garandeert Afnemer te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke weten regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens.
2. Wij geven u een veilige online omgeving en gaan zorgvuldig om met de gegevens die u met ons deelt.
3. Verdere voorwaarden zijn terug te lezen op https://jorphone.nl/privacy-policy-jorphone/